Általános Szállítási és Vállalkozási Feltételek:A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek (a továbbiakban ÁSZF) és a velük együtt érvényes, az egyes felhasználókra vonatkozó egyedi felhasználói szerződés (a továbbiakban EFSZ) feltételei szerint köteles szolgáltatni, s a felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás követelésére.A szerződésben használt fogalmak:

Ptk.: Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve;
szolgáltató: a szolgáltatás nyújtója;
felhasználó: a szolgáltatás igénybevevője, - természetes személy, vagy jogi személy, valamint jogi személyiségű illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok;
számlafizető: a felhasználó, vagy a díjfizetésre kötelezett, ha nem azonos a felhasználóval;
web: honlapokból álló, az Internetre támaszkodó hálózatok összessége;
A szolgáltató megnevezése: ZalaWare Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 2-4.


Jelen ÁSZF-et a szolgáltató a weben, a http: //www.zalaware.hu/aszf.html cím alatt teszi közzé.
A szolgáltatás, és igénybevételének módja:

A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó a következő módon jogosult:
A jelen ÁSZF-kel együtt érvényes tárhely szolgáltatás és szerződés vagy meglévő tárhely szolgáltatás igénylőlap szerződés aláírása, és a szolgáltatóhoz történő visszajuttatása után.

A felhasználói szerződés

A Szolgáltató honlapján megtalálható (http://www.zalaware.hu/?page=web) árlistától eltérő igény esetén felhasználó levélben (postai vagy elektronikus: info@zalaware.hu), illetve telefonon történő bejelentkezés után a szolgáltatótól ajánlatot kér a szolgáltatás nyújtásának feltételeire vonatkozóan. Az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napig áll fenn a szolgáltató ajánlati kötöttsége.


A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó akkor jogosult, ha a szerződés aláírása, és a szolgáltatóhoz történő visszajuttatása, valamint az árlistában található, vagy egyedileg megállapított díj befizetése után a szolgáltató a felhasználót nyilvántartásba veszi.

A szolgáltató kötelezettsége a vállalt szolgáltatás teljesítése a megrendelés szerint.

A szerződésszerű teljesítés érdekében részben személyesen, részben telefonos kapcsolat útján, részben postai úton részben elektronikus levélben, folyamatos elérhetőséget biztosít.

Mentesül a szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő okokból nem tud eleget tenni:

- a felhasználó nem a szolgáltató szerverén felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz.
- a hozzáférés a felhasználó oldaláról nem a szolgáltató oldalán felmerült működési rendellenesség miatt nem, vagy korlátozottan lehetséges,
- külső elháríthatatlan ok miatt,
- a telefon-, bérelt vonali- vagy sávszélesség szolgáltató szolgáltatásának hiánya vagy nem megfelelő volta miatt.

Jelen szerződés a szerződéskötéstől határozott időtartamra jön létre.


A leendő felhasználónak a szolgáltatás igénybevé­telére vonatkozó bejelentését a szolgáltató adatbázisában szerepeltetni kell mindaddig, amíg azt a felhasználó vissza nem vonja. Az igényeket az érkezési sorrend figyelembevételével kell kielégíteni, haladéktalanul, amint a szolgáltatónak szabad kapacitása nyílik. A felhaszná­lói adatok tárolása a szolgáltató székhelyén, a személyiségi jogok védelmének megfelelő biztosítása mellett zárt rendszerben történik, abba betekintést kizárólag jogosultságának igazolása mellett a felhasználó, illetőleg az erre jogosult hatóságok kaphatnak. A felhasználó bármikor jogosult a róla tárolt adatokba betekintést nyerni.

A Szolgáltató az adatok nyilvántartása során a tőle elvárható gondossággal jár el az adatok védelme tekintetében, és garantálja, hogy azokat a szolgáltatás biztosításához szükséges Domain regisztrátoron kívül más részére nem adja át.

Az igénylő 3 munkanapon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak mindazoknak az adatoknak a megváltozását, amit a szolgáltató róla nyilvántart, amelyek a szerződés megkötéséhez, illetve annak módosításához szükségesek. A változásokat 3 munkanapon belül köteles a szolgáltató saját nyilvántartásában átvezetni. Az esetleges téves illetve késedelmes adatszolgáltatásból eredő károkat az azokat okozó fél köteles viselni.

A felhasználói szerződés módosítása kizárólag az annak megkötésére érvényes szabályok szerint, a két fél egybehangzó akaratnyilvánítása mellett történhet, írásban.

A felhasználó köteles 15 napon belül bejelenteni, hogyha az adataiban változás következik be. Ennek elmulasztása esetén a szolgáltató jogosult őt a szolgáltatásból kizárni amennyiben arról tudomást szerez.

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele helyétől eltérő számlázási címet kíván megjelölni, azt a szerződésben kell megtennie; a későbbi változtatás esetén a számlakibocsátás előtt 15 nappal köteles azt írásban, bizonyítható módon bejelenteni.


A szolgáltatási szerződés megszüntetésének esetei:

- A felek közösen ebben állapodnak meg;


Felmondás az előfizető részéről:


- A felhasználó által a szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, amely annak megérkezését követő 15 nappal lép érvénybe;


Felmondás a szolgáltató részéről:


- Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás díját az erre vonatkozó megfelelő határidő tűzésével felszólítás ellenére sem fizeti meg, az eredménytelen fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével a szolgáltató az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idővel felmondhatja;


- A Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni, amennyiben a Felhasználó oldalán bizonyítható módon olyan súlyos szerződésszegés állapítható meg, amely a Szolgáltató érdekeit súlyosan sérti, ilyen például ha a Felhasználó az erre vonatkozó előzetes szerződési kikötés nélkül az őt megillető jogokat vagy azok egy részét harmadik személyre átruházza.
 

- A szolgáltató a hatályos jogszabályoktól eltérő tartalmú adatok, információk feltöltését, vagy jogellenes szolgáltatások elérhetőségére utalást tapasztal a Felhasználó tárhelyén, és ezen okból az elérhetőséget felfüggeszti. Ebben az esetben a Szolgáltató elektronikus és postai úton értesíti a Felhasználót a jogellenes tevékenységről, és a felfüggesztés tényéről. Amennyiben a felszólítás ellenére a Felhasználó a jogellenes tartalmat nem szünteti meg, a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni.


- A szerződés megszűnése esetén is meg kell téríteni az igénybevett, de ki nem egyenlített szolgáltatások díját.

A szolgáltató a felhasználói szerződés megszűnését követően a felhasználóval illetve a számlafizetővel csak abban az esetben köt újra szerződést, ha a felhasználónak illetve a számlafizetőnek vele szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, továbbá ha a korábbi szerződés nem a felhasználó illetve számlafizető hibájából eredő felmondással szűnt meg.
A szerződő felek jogai és kötelezettségei:

A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.

A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

A felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását, ezen belül fizetőképességét hátrányosan érintő (a felhasználó ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetési kötelezettségeinek teljesítését tartósan beszüntette) változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
A felhasználó jogai és kötelezettségei:


A felhasználó jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait (beleértve a jelszót is) a szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A felhasználó jogosult megkövetelni a szolgáltatótól hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.


A szolgáltató jogosult az felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.

A szolgáltató jogosult a felhasználó részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló tárhely tényleges forgalmának megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.

A szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti jogellenes tartalomszolgáltatás miatt a felhasználó általi szerződésszegéskor a szolgáltatást azonnal szüneteltetheti az írásban megküldött figyelmeztetéssel egyidejűleg mindaddig, amíg a felhasználó a szerződésszegő magatartást meg nem szünteti.

Szünetel a szolgáltatás, amennyiben a felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg, a díj megfizetéséig illetve a szerződés felmondás útján való megszűnéséig.

A szolgáltatónak joga van bármikor, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges a felhasználó webtárhelyét másik szerverre áthelyezni. (ez nem számít hibának, nem kérhető kártérítés a szolgáltatótól).


A szolgáltató a szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a felhasználó hitelképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és a felhasználótól az ehhez szükséges információkat illetőleg az ezt igazoló okmányokat kérni. A vizsgálat eredményének függvényében a szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést.

A fizetés esedékessége banki átutalással történő fizetés esetén a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat a Ptk. szerinti évi 20%, gazdálkodó szervezetek esetében a mindenkori banki alap kamat kétszerese plusz 5%. Abban az esetben, ha a számla befizetés a lejárat után több mint 20 nappal történik, visszakapcsolási díjat kell fizetni, melynek összege: 4.000FT+áfa azaz négyezer forint plusz áfa.

A felhasználó a szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatás megállapított díját köteles megfizetni.A szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A szolgáltató szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.

Az ügyfélszolgálat telefonon, levélben, vagy elektronikus levélben díjmentesen igénybe vehető a szerződésben megtalálható elérhetőségeken.

A Szolgáltató a szerződésben meghatározott tárgyidőszakot követően amennyiben annak felmondását a Felhasználó nem kérte és a szolgáltatás nem határozott időtartamra szól, a következő azonos időszakra kiállítja a számlát.

A szerződő felek felelőssége:

Viszonteladás csak egyedi szerződés alapján történhet.

A felhasználó amennyiben a nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjat nem saját maga fizeti, egyetemlegesen felel a számlafizetővel a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

Jelen szerződés és vonatkozó jogszabályok ellenére jogosulatlanul átengedett hozzáférés esetén a szolgáltató tizenöt napos határidővel írásban felszólítja az előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére; a felszólítást követő tizenöt nap elteltével a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.


Tárhely szolgáltatás esetén, szolgáltató mindent megtesz a felhasználó tárhelyén elhelyezet adatainak biztonsága és megőrzése érdekében. De különösen FONTOS: felhívjuk figyelmét, hogy az adatvesztésért NEM vállalunk felelőséget, és nem tartozunk kártérítéssel!


Díjszabás:

A díjazás a szolgáltatás teljesítésével arányos, a közölt díjcsomagokat a szolgáltató mindenkor az inflációs rátához igazítja.

Az Előfizető engedélyezi és kéri, hogy a határozott idejű szerződés, annak lejáratakor újbóli 1 éves határozott idejű szerződéssé alakuljon a ZalaWare Informatikai Rendszerház Kft majdani aktuális díjszabását figyelembe véve.

Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat:

Amennyiben a felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a felhasználót megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati jogosultság. A szolgáltató székhelye szerinti az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság.


Domain regisztrálás tudnivalói:

.hu tartomány domian regisztráció: a megrendelés beérkezése után 5 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)A regisztráció elindítása a visszajelzéstől számított 3 napon belül elindul. Abban az esetben, ha a domain regisztráció ellenértéke az indulástól számított 10. napon sem érkezik meg a szolgáltató számlájára az igényt törlik! Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
.hu tartomány domian átregisztrációz: a megrendelés beérkezése után 5 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztrációz az ellenértékének a szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt értesíti.


.com, .net, .info, .org tartomány domian regisztráció és átregisztrációz: a megrendelés beérkezése után 5 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztrációz az ellenértékének a szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
.eu tartomány domian regisztráció és átregisztrációz: a megrendelés beérkezése után 5 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztrációz az ellenértékének a szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.

Megrendelőink figyelmét különösen felhívjuk az alábbi dolgokra:

A megrendelés teljesítéséig több nap várakozás is előfordulhat, ezalatt az idő alatt más általi.

- a megrendelt domain névre vonatkozó regisztráció esetén kártérítési felelőséggel a Szolgáltató NEM tartozik!
- Speciális szabályok lejáró kiszabaduló domain nevekre .hu és .eu tartományba:
- Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a kiszabaduló domain neveket saját maga vagy más ügyfél nevére indoklás nélkül megvásárolja!
- Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy ezzel a jogával bármikor élhet.
- Megrendelő csak abban az esetben küldjön megrendelést a kiszabaduló .hu és vagy .eu nevekre, ha ezt a pontot megértette és elfogadja!
- Az 1 évre kifizetett domain nevek lejárnak, 330 nap múlva végleges törlésre kerülnek. Törlésbetéttel előtt kérhető a hosszabbítás, de díja előre fizetendő! Kerni e-mail-ben, vagy faxon lehet!

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása:

A ZalaWare Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani.
A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a kihirdetés utáni 15. naptól alkalmazandók.
Az ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei:

E-mail: info@zalaware.hu
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 2-4.
nyitvatartási ideje: H-P 08:30-17:00
Telefon: +92 814 209

Készült, 2013.06.10.

Módosítva: 2014.11.18.