MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM
Zalaware
Cégünkről
Szerviz
Biztonságtechnika
DigiConto
Kereskedelem
Kapcsolat
Távsegítség
ZALAWARE - INFORMATIKAI RENDSZERHÁZ

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Zalaware Informatikai Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u 2-4.; cégjegyzékszáma: 20 09 071807; adószáma: 23443558-2-20) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a www.zalaware.hu honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásai során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó, vevő személyes közreműködője, (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen

Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.zalaware.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A Zalaware Informatikai Rendszerház Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, mely során azokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági-, technikai és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

2. Adatkezelő adatai

Név: Zalaware Informatikai Rendszerház

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u 2-4.

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u 2-4.

E-mail: info@zalaware.hu, kereskedelem@zalaware.hu

Telefonszám: 06-92/814-209

Weboldal: www.zalaware.hu

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.zalaware.hu internetes oldalon ajánlatkérés céljából megadott személyes adatok, illetve az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatok önkéntes, egyértelmű, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor. Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése és a szolgáltatások nyújtása.

4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre

A weboldalon ajánlatkérés céljából megadott név, telefonszám és e-mail cím.

A http://zalaware.hu/biztonsagtechnika és a http://zalaware.hu/digiconto oldalakon ajánlatkérésre van lehetőség, mely során a felhasználó megadhatja a személyes adatait.

        Az ajánlatkérő neve: kapcsolatfelvétel esetén az itt megadott névre állítjuk ki az ajánlatot

        Az ajánlatkérő telefonszáma: ha a leírt igények egyeztetésére van szükség, vagy pontosítani kell az ajánlatot

        Az ajánlatkérő e-mail címe: ezen az e-mail címen vesszük fel a kapcsolatot az ajánlatkérővel

5. Technikai adatok, az adatok fizikai tárolási helye

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai- és szoftver eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok titkosak legyenek, sértetlenek, tájékoztatás kérés esetén rendelkezésre álljanak és hogy védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő belső informatikai rendszerében tárolja a személyes adatokat, nem külső, idegen szerveren, hanem helyben, így csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá saját jelszavuk megadását követően és csak olyan személyek, akiknek munkájához kifejezetten szükséges a személyes adatok kezelése.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő folyamatosan olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelmet biztosít, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, illetve adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

A felhasználó személyes adatai (melyek lehetnek: név, e-mail cím, telefonszám) az alábbi módokon kerülhetnek adatkezelő birtokába: egyrészt a www.zalaware.hu weboldalon ajánlatkérés során megadott adatokkal, másrészt szerződéskötés során megadott személyes adatokkal, illetve e-mailben küldött megkereséssel, érdeklődéssel.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

6. Az érintett jogai- és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő elérhetőségein, elsősorban írásban.

Tájékoztatáshoz való jog:

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13.-14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15-22., illetve 34. cikkek szerinti tájékoztatást átlátható, egyértelmű, közérthető, könnyen hozzáférhető formában nyújtsa.

A tájékoztatás díjmentes (kivételt képez, ha az érintett teljesen megalapozatlanul és/vagy ismétlődően kér tájékoztatást, úgy számára egy ésszerű adminisztrációs díj felszámítható).

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintettek webes felületen nem regisztrálnak, így önállóan felhasználónévvel-jelszóval belépni nem tudnak, hogy ilyen módon ellenőrizzék saját adataikat. A szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció nem kell. A tájékoztatás kiterjedhet adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére, címére, tevékenységére.

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül válaszol, de legkésőbb 30 napon belül, írásban.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben adatkezelő átadta adatfeldolgozó részére is a személyes adatot, úgy tájékoztatnia szükséges az adatfeldolgozót is, hogy az adatokat töröljék.

A törlés az alábbi esetekben indokolás nélkül fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, tárolták, az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő valamennyi személyes adatot, melynek felvétele és tárolása az érintett hozzájárulásával történt, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, érintett hozzájárulásának visszavonását, törlésre vonatkozó igényét követően is kezelheti. Adatkezelő a hozzájárulás alapján tudomására jutott személyes adatokat külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában megőrzi.

Adatkezelő ezen felül a törlésre irányuló kérelem ellenére szintén megőrzi azokat a személyes adatokat, melyek a szolgtatás teljesítéséhez kapcsolódóan követelés behajtásához szükségesek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését), az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat, a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .xls) megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás céljára történik, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást rövid időben belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja és az érintettet írásban tájékoztatja annak megalapozottságáról. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7. Az adatkezelési tájékoztatóban használatos fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Nyitva tartás
hétfőtől - péntek:
08 : 00 - 16 : 30
Adatkezelési tájékoztató
 Címünk: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2 - 4.
Telefon/Fax: 06-92/814-209
E-mail címünk: info@zalaware.hu